Cookie beleid FC Horst

De website van FC Horst is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

gedragsregels

gedragsregels

Gedragscode

 

Voetbalvereniging FC Horst

 

Doel

Binnen onze vereniging willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie of andere zaken die onderdeel zijn van onze unieke identiteit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij deze vereniging, staan in deze gedragscode regels die wij in de praktijk willen naleven en we met anderen willen delen. Als we zien dat één van onze leden zich niet aan de regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hier op aan te spreken.

Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat nodig is. Omdat deze gedragscode voor alle leden van belang is, leveren alle leden daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.

Dit document is niet alleen bedoeld voor de spelers van de vereniging, maar ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers en iedereen buitend de vereniging die wil weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun verwachten. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de vereniging.

 

Gedragsregels m.b.t. (seksuele) intimidatie opgesteld door NOC*NSF.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van een sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleideer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Basisregels:

 1. 1.       We hebben respect voor ander verenigingsleden; voor andere spelers, voor het bestuur, de trainers, de leiders, vrijwilligers en voor iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 2. 2.       We hebben respect voor de spelers en begeleiders van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van de vele vrijwilligers die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 3. 3.       We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 4. 4.       We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte, te weten, het veld, de kantine, de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 5. 5.       We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 6. 6.       We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 7. 7.       Verbaal en fysiek geweld worden niet getolereerd. Indien dit plaats vindt, zal het hoofdbestuur een sanctie verrichten die niet ter discussie staat.
 8. 8.       We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zijn er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 9. 9.       Samen houden we de sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van een nette sportomgeving.
 10. 10.   Ook in de kantine houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit betekent ook dat we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en dat leden onder de 18 geen alcohol drinken.
 11. 11.   Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij actie ondernomen moet worden, voelen we ons allemaal welkom bij het bestuur.
 12. 12.   Elk lid van de vereniging en ouders/verzorgers van jeugdleden, is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 13. 13.   De communicatie van en naar trainers en leiders is helder. Indien de trainers/leiders verlangen dat we ons af- of aanmelden, dan houden we ons hieraan.
 14. 14.   We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met sport. Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik alcohol en drugs niet. Roken is niet toegestaan voor 12 uur op zaterdag, behalve onder het afdak voor de kantine. Ook roken langs de lijn is tot 12 uur niet toegestaan. Dit om het goede voorbeeld aan onze jeugd te geven. Ook tijdens trainingen is het roken alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek, niet op de trainingsvelden en langs de lijn.

 

Betrokkenen

Naast de algemene bepalingen vinden we het belangrijk dat elke groep die betrokken is bij de sport, elk op zijn/haar manier kan genieten van de sport en zich hierin kwijt kan. Om dit te waarborgen, staan onderstaand per doelgroep een paar aandachtspunten.

 

Het bestuur

 • Voert beleid uit dat gericht is op sportiviteit/Fair Play binnen FC Horst en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen.
 • Evalueert het beleid periodiek en stuurt bij waar nodig.
 • Stelt kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorgt ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel.

Sporters

 • Zet jezelf altijd volledig in.
 • Doe mee voor je eigen plezier en voldoening.
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport.

Leiders en trainers

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan.
 • Help iedereen om hun potentieel te bereiken-respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon en complimenteer en moedig aan met positieve en opbouwende feedback.
 • Enig fysiek contact met een sporter moet passend zijn bij het moment en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
 • Wees eerlijk en sta niet toe dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.

 

 

Scheidsrechters en grensrechters

 • Past de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze op het niveau en kwaliteit van de wedstrijk.
 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan.
 • Blijf consistent en onpartijdig bij het maken van besluiten.
 • Onderneem actie bij onsportief gedrag en promoot respect voor alle betrokkenen.
 • Voor je verantwoordelijkheden met ijver en goede zorg uit en laat zien dat je bekwaam bent om dit te doen.
 • Is hiervoor training nodig, geef dit dan aan bij de juiste persoon.

Ouders/verzorgers/toeschouwers

 • Ouders/verzorgers, betalen op tijd de contributie en dragen bij aan het invullen van de benodigde vrijwilligerstaken. Vele handen maken licht werk.
 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben.
 • Focus op de inzet van het kind in plaats van op het winnen of verliezen.
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of verliezen.
 • Respecteer de prestaties en inzet van alle spelers en betrokkenen.
 • Hinder de spelers en betrokkenen niet bij het uitoefenen van de sport.
 • Sta op tegen het gebruik van geweld in elke vorm, of het nu door mede-toeschouwers, leiders, trainers, scheidsrechters/grensrechters of spelers is, maar doe dit weloverwogen en met respect bij de juiste persoon.
 • Kritiek, op- en of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

Vrijwilligers

 • Neem bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met de vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeer als voorbeeld en gedraag je ten allen tijde sportief.
 • Maak geen opzettelijk verbaal of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Wees zuinig op kleding, materialen, gebouwen en eigendommen van FC Horst.

 

Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij uitwedstrijden, toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Sancties

Overtredingen van de gedragscode leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen van de spelregels zullen volgens de regels van de KNVB worden uitgevoerd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!